Mandela’s Library of Alexandria

Man working with Internet-in-a-Box home page

Internet-in-a-Box learning content examples

Quality Content

Internet-in-a-Box shows you the latest Content Packs
installable in the languages your community needs (from online
libraries like
Kiwix,
OER2Go,
Archive.org)
then takes care of all the downloading details for you!

See

Mexico’s live demo

and our

medical examples

used by clinics in Asia and Africa especially, as hosted by
Wikipedia.

Schools can also choose among

almost 40 powerful apps

for teachers and students — optionally with a complete LMS
(learning management system) like Kolibri, Moodle, Nextcloud,
Sugarizer or WordPress.

Two Haitian schoolgirls working on a laptop

Friendly Community

Internet-in-a-Box is a

community product

enabled by professional volunteers working

side-by-side

with schools, clinics and libraries around the world — and the

Wikipedia community

especially.

Thank you everyone for humbly being part of this

OFF.NETWORK

grassroots learning

movement
.

Please consider

how you too might assist

this epic effort.
It’s astonishing how far we’ve come since Internet-in-a-Box’s
original demo in 2013 — and how far we will go together,
If You Too Can Help!

Read More

Rocket-powered spaceplane takes flight

The Mk-II Aurora takes flight under rocket power.

“},”hSize”:null,”floatDir”:null,”isOldBlock”:false,”html”:”“,”url”:”https://youtu.be/5mJ1JLF0xGI”,”width”:200,”height”:113,”providerName”:”YouTube”,”thumbnailUrl”:”https://i.ytimg.com/vi/5mJ1JLF0xGI/hqdefault.jpg”,”resolvedBy”:”youtube”}” data-block-type=”32″ id=”block-yui_3_17_2_1_1680640638341_4278″>

The Mk-II Aurora takes flight under rocket power.

Translations: Dutch French German

Dawn Aerospace, a space transportation company with operations in New Zealand, the Netherlands, and the United States, today announced the successful completion of the first rocket-powered flight campaign of its spaceplane, the Mk-II Aurora. The flights occurred at Glentanner Aerodrome on the 29, 30, and 31 March.

Dawn is already the fastest-growing supplier of green in-space propulsion, with over 15 customers in Europe, Asia, and the USA and hardware on 11 operational satellites. The accomplishment announced today signifies a major milestone in the company’s mission to revolutionize space access as well, and thus provide end-to-end space transportation.

The Mk-II Aurora had previously been tested using surrogate jet engines, while last week’s campaign was the first conducted under rocket power. All test objectives were achieved.  

The Mk-II Aurora is designed for aircraft-like operations and is capable of flying multiple times a day.  Unlike traditional rockets, Dawn vehicles take off and land horizontally on a runway and do not require a dedicated launch pad.

Dawn CEO, Stefan Powell, said, “To have demonstrated rapid reusability in the first tests is proof of our core philosophy, and confirmation that rocket-powered vehicles can be operated just like commercial jet aircraft. This fact allows us to rapidly test now, but in the future, it will completely revolutionize the economics of space access.”

“These flights were a monumental achievement for Dawn Aerospace, and the result of years of hard work from the team. After conducting three tests in three days, we believe Mk-II is the most rapidly reusable rocket-powered aircraft in operation,” he said.

The flights aimed to validate key systems and capabilities, such as the rocket engine, rather than striving for maximum speed or altitude. Future tests will gradually increase speed and altitude in a ‘build-up’ approach. During commercial operations, the Mk-II Aurora will fly to 100 km altitude and aims to become the first vehicle capable of such flights twice in a day, laying the foundation for a fully and rapidly reusable first-stage booster.

Initial flights reached altitudes and speeds similar to those demonstrated in previous test flights under jet power, approximately 6,000 feet and 170 knots.

Upon the successful completion of the Mk-II Aurora program, Dawn Aerospace plans to develop the Mk-III, a two-stage orbital vehicle capable of carrying over 1 ton on a suborbital flight or delivering a 250 kg satellite to LEO with an expendable second stage.

“The vast majority of our industry’s carbon footprint is created in the manufacturing of rockets, not the fuel efficiency. Our orbital vehicle, Mk-III, is designed to be 96% reusable. This is key to delivering on our vision of a sustainable and future-proof space industry,” said Powell.

Raket aangedreven ruimtevliegtuig vliegt

Christchurch, Nieuw-Zeeland, 6 April NZST

Dawn Aerospace, een ruimtevaartbedrijf met vestigingen in Nieuw-Zeeland, Nederland en de Verenigde Staten, kondigde vandaag de succesvolle voltooiing aan van de eerste raket gestuurde vlucht van haar ruimtevliegtuig, de Mk-II Aurora. De vluchten vonden plaats vanuit Glentanner Aerodrome op 29, 30 en 31 maart.

Dawn is reeds de snelst groeiende leverancier van groene ruimtevoortstuwing, met meer dan 15 klanten in Europa, Azië en de VS en hardware op 11 operationele satellieten. De vandaag aangekondigde prestatie is een belangrijke mijlpaal in de missie van het bedrijf om ook de toegang tot de ruimte radicaal te veranderen en zo ruimtevervoer van begin tot eind mogelijk te maken.

De Mk-II Aurora was eerder getest met straalmotoren. De campagne van vorige week was de eerste die op raketkracht werd uitgevoerd. Alle testdoelstellingen werden bereikt. 

De Mk-II Aurora is ontworpen om te opereren als een vliegtuig en kan dus meerdere keren per dag vliegen. In tegenstelling tot traditionele raketten stijgen en landen de Dawn-voertuigen horizontaal op een landingsbaan en hebben ze geen speciaal lanceerplatform nodig.

De CEO van Dawn, Stefan Powell, zei: “In de eerste tests hebben we snelle herbruikbaarheid aangetoond, dit is bewijs van onze kernfilosofie en een bevestiging dat raketvoertuigen kunnen opereren als commerciële vliegtuigen. Op dit moment stelt dit ons in staat om snel te testen, maar in de toekomst zal het leiden tot een revolutie in de bereikbaarheid van de ruimte.”

“Deze vluchten waren een monumentale prestatie voor Dawn Aerospace, en het resultaat van jarenlang hard werk van het team. Na het uitvoeren van drie tests in drie dagen geloven we dat de Mk-II het snelst herbruikbare raket aangedreven vliegtuig dat op dit moment in bedrijf is,” zei hij.

Deze vluchten waren bedoeld om belangrijke systemen en mogelijkheden te valideren, zoals de raketmotor, en niet zozeer om te streven naar maximale snelheid of hoogte. Bij toekomstige tests zullen snelheid en hoogte geleidelijk worden verhoogd met een ‘opbouwende’ aanpak. Tijdens de commerciële exploitatie zal de Mk-II Aurora tot 100 km hoogte vliegen en is het de bedoeling dat dit het eerste voertuig wordt dat twee keer op een dag een dergelijke vlucht kan maken. Hiermee zal de basis worden gelegd voor een volledig en snel herbruikbare eerste trap.

De eerste vluchten bereikten hoogten en snelheden die vergelijkbaar zijn met die welke bij eerdere testvluchten met straalmotoren werden bereikt, ongeveer 6.000 voet (1800 meter) en 170 knopen (314 km/h).

Wanneer het Mk-II Aurora-programma met succes is afgerond start de ontwikkeling van de Mk-III, een tweetraps orbitaal voertuig dat meer dan 1 ton kan vervoeren tijdens een suborbitale vlucht, of een satelliet van 250 kg naar LEO kan brengen met een vervangbare tweede trap.

“Het overgrote deel van de ecologische voetafdruk van onze industrie ontstaat bij de productie van raketten, niet bij de brandstofefficiëntie. Ons ruimtevoertuig, de Mk-III, is ontworpen om voor 96% herbruikbaar te zijn. Dit is essentieel om onze visie van een duurzame en toekomstbestendige ruimtevaartindustrie waar te maken,” aldus Powell.

Un avion spatial propulsé par un moteur de fusée prend son envol

Dawn Aerospace, société de transport spatial implantée en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et aux États-Unis, a annoncé aujourd’hui la réussite de la première campagne de vols propulsés par moteur-fusée de son avion spatial, le Mk-II Aurora. Les vols ont eu lieu à l’aérodrome de Glentanner en Nouvelle-Zélande les 29, 30 et 31 mars.

Dawn est déjà un fournisseur de systèmes de propulsion écologique dans l’espace qui connaît une croissance des plus rapides, avec plus de 15 clients en Europe, en Asie et aux États-Unis, avec des propulseurs sur 11 satellites opérationnels. La réussite de cette campagne annoncée aujourd’hui marque une étape importante dans la volonté de l’entreprise de révolutionner l’accès à l’espace et à fournir ainsi un moyen de transport spatial complet.

L’Aurora Mk-II avait déjà été testé à l’aide de réacteurs de substitution, tandis que la campagne de la semaine dernière était la première à être menée avec un moteur-fusée. Tous les objectifs des essais ont été atteints.

L’Aurora Mk-II est conçu pour des opérations similaires à celles d’un avion et peut voler plusieurs fois par jour. Contrairement aux fusées traditionnelles, les appareils Dawn décollent et atterrissent horizontalement sur une piste d’atterrissage et n’ont pas besoin d’une aire de lancement spécifique.

Stefan Powell, PDG de Dawn, a déclaré : “Le fait d’avoir démontré une réutilisation rapide lors des premiers essais est la preuve de notre philosophie fondamentale et la confirmation que les appareils propulsés par moteur-fusée peuvent être exploités comme des avions à réaction commerciaux. Cela permet de réaliser rapidement des essais aujourd’hui, mais à l’avenir, cela révolutionnera complètement l’économie de l’accès à l’espace.”

“Ces vols sont une réussite phénoménale pour Dawn Aerospace et le résultat d’années de travail acharné de la part de l’équipe. Après avoir effectué trois essais en trois jours, nous pensons que le Mk-II est l’avion fusée le plus rapidement réutilisable en service”, a-t-il déclaré.

Les vols visaient à valider les principaux systèmes et capacités essentielles, tels que le moteur-fusée, plutôt qu’à atteindre une vitesse ou une altitude maximale. Les prochains essais permettront d’augmenter progressivement la vitesse et l’altitude dans le cadre d’une démarche progressive. Lors des opérations commerciales, le Mk-II Aurora volera jusqu’à 100 km d’altitude et vise à devenir le premier véhicule capable d’effectuer de tels vols deux fois par jour, établissant ainsi les bases d’un premier étage entièrement et rapidement réutilisable.

Les premiers vols ont atteint des altitudes et des vitesses similaires à celles démontrées lors des précédents vols d’essai à l’aide d’un moteur à réaction, soit environ 6 000 pieds (1800 mètres) et 170 nœuds (314km/h).

Une fois le programme Mk-II Aurora achevé avec succès, Dawn Aerospace prévoit de développer le Mk-III, un véhicule orbital à deux étages capables de transporter plus d’une tonne lors d’un vol suborbital ou de livrer un satellite de 250 kg en orbite terrestre basse à l’aide d’un deuxième étage à usage unique.

“La grande majorité de l’empreinte carbone de notre industrie est générée par la fabrication des fusées, et non par l’efficacité énergétique. Notre véhicule orbital, le Mk-III, est conçu pour être réutilisable à 96 %. Il s’agit d’un élément essentiel pour concrétiser notre vision d’une industrie spatiale durable et à l’épreuve du temps”, a déclaré M. Powell.

Raketengetriebenes Raumflugzeug hebt ab

Dawn Aerospace, ein Raumfahrtunternehmen mit Niederlassungen in Neuseeland, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten, hat heute den erfolgreichen Abschluss der ersten Flugkampagne seines Raumflugzeugs Mk-II Aurora unter Raketenantrieb bekannt gegeben. Die Flüge fanden am 29., 30. und 31. März auf dem Glentanner Flugplatz statt.

Dawn ist bereits der am schnellsten wachsende Anbieter von umweltfreundlichen Satellitenantrieben (Green Propulsion) mit mehr als 15 Kunden in Europa, Asien und den USA und Hardware auf 11 operationellen Satelliten. Die heute verkündete Errungenschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der Mission des Unternehmens, den Zugang zum Weltraum zu revolutionieren und so eine End-to-End Lösung für den Raumtransport bereitzustellen.

Die Mk-II Aurora war zuvor mit Stellvertreter-Düsentriebwerken getestet worden, während die Kampagne der vergangenen Woche die erste war, welche mit Raketenantrieb durchgeführt wurde. Alle Testziele wurden erfüllt.  

Die Mk-II Aurora ist für einen flugzeugähnlichen Betrieb ausgelegt und kann mehrmals am Tag fliegen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Raketen starten und landen Dawn Flugzeuge horizontal auf einer Landebahn und benötigen keine spezielle Startrampe.

Stefan Powell, CEO von Dawn, sagte: “Der Nachweis der raschen Wiederverwendbarkeit in den ersten Tests ist ein Beweis für unsere Kernphilosophie und eine Bestätigung dafür, dass raketenangetriebene Trägersysteme genauso betrieben werden können wie Verkehrsflugzeuge. Diese Tatsache ermöglicht es uns, nun in hoher Frequenz zu testen, aber in Zukunft wird sie die Ökonomie des Zugangs zum Weltraum völlig revolutionieren.”

“Diese Flüge waren eine monumentale Leistung für Dawn Aerospace und das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit des Teams. Nach drei Tests in drei Tagen glauben wir, dass Mk-II das am schnellsten wiederverwendbare raketengetriebene Flugzeug im Dienst ist.”, sagte er.

Die Flüge dienten der Validierung von Schlüsselsystemen und -fähigkeiten, wie dem Raketentriebwerk, und nicht dem Erreichen einer Höchstgeschwindigkeit oder -höhe. Bei künftigen Tests werden Geschwindigkeit und Flughöhe schrittweise erhöht werden. Im kommerziellen Betrieb wird die Mk-II Aurora bis zu einer Höhe von 100 km fliegen und soll das erste Luftfahrzeug werden, das zu solchen Flügen zweimal an einem Tag in der Lage ist, wodurch der Grundstein für eine vollständig und rasch wiederverwendbare erste Stufe gelegt wird.

Bei den ersten Flügen wurden ähnliche Höhen und Geschwindigkeiten erreicht wie bei früheren Testflügen mit Düsentriebwerken, d.h. etwa 6.000 Fuß und 170 Knoten (1800 m und 315 km/h).

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Mk-II-Aurora-Programms plant Dawn Aerospace die Entwicklung der Mk-III, eines zweistufigen Trägersystems, die mehr als eine Tonne auf einem suborbitalen Flug tragen oder einen 250 kg schweren Satelliten mithile einer einmalig verwendbaren zweiten Stufe in den LEO bringen kann.

 “Der überwiegende Teil des CO2-Fußabdrucks unserer Industrie entsteht bei der Herstellung der Raketen, nicht durch deren Treibstoffverbrauch. Unser Trägersystem Mk-III ist so konzipiert, dass es zu 96 % wiederverwendbar ist. Dies ist der Schlüssel zur Verwirklichung unserer Vision einer nachhaltigen und zukunftssicheren Raumfahrtindustrie”, sagte Powell.

Read More

By |2023-05-16T09:11:18+00:00May 16, 2023|Life and Health|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to Top